Skip to main content
Landing Page Current Promotion
Everyday fun

Dietša tše botse tša Kgotso


Louise Kruger

Landing Page Current Promotion
STORY INFORMATION

Kgotso o na le dieta tše dintšintši, eupša o nyaka tše dingwe ka mehla. Ke go re, go fihlela mosetsana yo monnyane yo a sa aparago dieta a mo thuša go lemoga gore ga se bohle bao ba nago le mahlatse go swana le yena.

Landing Page Current Promotion

Listen to story

Narrator
PLAY