Skip to main content
Landing Page Current Promotion
Animals

Senala le Legong


Louise Kruger

Landing Page Current Promotion
STORY INFORMATION

Dikgopana tše dinnyane, Senala le Legong, ba thuša kgokolo ya go hloka legae mo letšatšing la go tonya la marega. Ba lekile se le sela go mo hlolela legae, ba sa lape, go fihla ba hwetša kgopana ya maleba. Mafelelong, bagwera ba baswa ba bararo ka moka ba thabile gape ba ruthofetše.

Landing Page Current Promotion

Listen to story

Narrator
PLAY