Skip to main content
Landing Page Current Promotion
Contemporary

Ditsala tse di thusanang


Liesel Abadir

Landing Page Current Promotion
STORY INFORMATION

Fa Dakarai a gobala, ga a kgone go letsa katara mo konsarateng eo ene le tsala ya gagwe Lesedi ba e ikatiseditseng ka thata. Ba ba sulafaletswe, go fitlha moagisane yo mošwa a fetola maemo a a maswe go nna a mantle. Ba feleletsa ka konsarata e e monate mmogo le tsala ya bona e ntšhwa, mme Dakarai o santse a kgona go tsaya karolo ka tsela ya gagwe.

Landing Page Current Promotion

Listen to story

Narrator
PLAY