Skip to main content
Landing Page Current Promotion
Contemporary

Bagwera ba go makatša


Liesel Abadir

Landing Page Current Promotion
STORY INFORMATION

Ge Dakarai a gobotše, a ka se kgone go raloka katara ya gagwe ka khonsateng yeo yena le mogwera wa gagwe Bea ba dutšego ba e šomela ka boima. Ka moka ba swabile kudu, go fihla ge moagišane wa bona yo moswa a fetola maemo ao a ka bego a bile a mabe go ba a mabotse. Ba feleletša ba na le khonsate ye botse le mogwera wa bona yo moswa, gomme Dakarai o sa kgona go kgatha tema ka tsela ya gagwe.

Landing Page Current Promotion

Listen to story

Narrator
PLAY